Tư vấn du lịch Huế: Yahoo! Messenger Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã - Huế

thien-vien-truc-lam-bach-ma-hue66.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma-hue66.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma3.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma3.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma4.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma4.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma5.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma5.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma6.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma6.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma7.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma7.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma8.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma8.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma9.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma9.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma10.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma10.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma11.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma11.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma12.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma12.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma13.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma13.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma14.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma14.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma15.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma15.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma16.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma16.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma17.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma17.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma18.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma18.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma19.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma19.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma20.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma20.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma21.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma21.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma22.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma22.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma23.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma23.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma24.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma24.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma25.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma25.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma26.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma26.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma27.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma27.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma28.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma28.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma29.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma29.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma30.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma30.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma31.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma31.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma32.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma32.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma33.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma33.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma34.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma34.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma35.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma35.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma36.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma36.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma37.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma37.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma38.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma38.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma39.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma39.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma40.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma40.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma41.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma41.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma42.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma42.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma43.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma43.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma44.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma44.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma45.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma45.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma46.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma46.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma47.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma47.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma48.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma48.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma49.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma49.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma50.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma50.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma51.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma51.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma52.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma52.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma53.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma53.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma54.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma54.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma55.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma55.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma56.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma56.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma57.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma57.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma58.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma58.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma59.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma59.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma60.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma60.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma61.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma61.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma62.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma62.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma63.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma63.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma64.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma64.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma65.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma65.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma66.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma66.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma67.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma67.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma-hue66.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma3.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma4.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma5.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma6.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma7.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma8.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma9.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma10.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma11.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma12.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma13.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma14.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma15.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma16.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma17.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma18.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma19.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma20.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma21.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma22.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma23.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma24.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma25.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma26.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma27.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma28.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma29.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma30.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma31.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma32.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma33.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma34.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma35.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma36.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma37.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma38.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma39.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma40.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma41.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma42.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma43.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma44.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma45.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma46.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma47.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma48.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma49.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma50.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma51.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma52.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma53.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma54.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma55.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma56.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma57.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma58.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma59.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma60.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma61.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma62.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma63.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma64.JPG
thien-vien-truc-lam-bach-ma65.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma66.jpg
thien-vien-truc-lam-bach-ma67.jpg

Thành phố Huế xuôi về Nam khoảng 30km, sẽ gặp cầu Truồi. Bên phải, men theo dòng sông thấp thoáng dưới lũy tre làng thơ mộng, là đường dẫn vào Đập Truồi

Nguồn : dulichhue.com.vn

Album khác

  http://dulichhue.com.vn/new/vi/a9768/nha-hang-hai-san-an-an-bai-bien-thuan-an.html